കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍

കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 1988 ഫെബ്രുവരി മാസം 22-ാം തീയതി കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം നിലവില്‍ വന്നു. ഈ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നത്. സ്ത്രീയെ സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്തിന്‍റെ പടവുകളിലൂടെ അര്‍ഹമായ സാമൂഹിക പദവിയിലേക്കുയര്‍ത്തുന്നതു വഴി കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഒരു സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തിനാണ് നേതൃത്വം നല്‍കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

(Read more)

Mission – Malayalam

To advocate the improvement of the social status of women and to enhance their economic security and rights to make them co-actors, co-partners & co-beneficiaries in the sustainable development and progress of the society.

Vision

To lead the women of the state towards self-empowerment that will bring forth their enjoyment of a full and unrestrained womanhood.

News and Events
  • Kerala State Women’s Development Corporation Limited is set to launch ‘Vana Mithra’, our new initiative to empower tribal women, at Chakkittappara, Kozhikode on 19th of November.
  • The premiere screening  of  ‘Pennoruthi – An Ultimate Individual’, the short film produced by Kerala State Women’s Development Corporation in association with Kozhikode District Legal Services Authority will also be held on the same day at Sree Narayana Centeneray Hall, Kozhikode.

The second phase of Menstrual Hygiene Management programme of Kerala State Women’s Development Corporation (KSWDC) began with an awareness class for girl students at Veeranakavu in Kattakkada on Wednesday.

 

Speaking on the occasion, KSWDC Managing Director Ms VC Bindu said the ‘She Pad’ project being implemented in the state is the first of its kind in the country. KSWDC has been implementing the ‘She Pad’ project in 500 schools in 141 Panchayats, benefitting 15000 girl students.

 

The She-pad project is introduced among the adolescents girls in Govt/Aided schools in Kerala to promote good hygienic practices to influence the quality of life of women.

Quick Contact

Please send in your queries to info@kswdc.org

Video Gallery
Projects
Location

328169